Politika privatnosti

PEAKSEL D.O.O. NIŠ, ul. Kuršumlijska 5, Niš, matični broj 20831618, PIB 107588196 (u daljem tekstu: Peaksel i/ili Kompanija i/ili mi i/ili Rukovalac) brine o vašim podacima i sa njima postupa pošteno, transparentno, isključivo u skladu sa važećim propisima kao i najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti. Cilj ove Politike privatnosti je da vas upoznamo sa svim detaljima obrade i korišćenja vaših podataka o ličnosti koji mogu biti prikupljeni kada koristite neku od igara i/ili aplikacija naše kompanije (u daljem tekstu: igre i/ili aplikacije i/ili usluge i/ili proizvodi), kao i sa pravima koja imate u vezi sa takvom obradom vaših podataka. Ova Politika privatnosti se odnosi i primenjuje i na pitanje oglašavanja i prikazivanja usmerenih reklama prilikom korišćenja naših igara i/ili aplikacija, o čemu se detaljnije možete upoznati u odeljku 4. Oglašavanje i marketing ove Politike privatnosti.  

Preuzimanjem, pristupanjem i/ili korišćenjem naših igara i/ili aplikacija dajete saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti u skladu sa uslovima navedenim u ovoj Politici privatnosti.  Stoga vas molimo da detaljno pročitate ovu Politiku privatnosti budući da je u istoj pojašnjeno na koji način i koje vaše lične podatke prikupljamo, u koje svrhe i po kojem osnovu, kao i koja prava imate u vezi sa obradom vaših ličnih podataka i na koji način ih možete ostvariti. 

Napominjemo da neke od naših aplikacija i igara mogu da se preuzmu i koriste besplatno ili mogu da budu kupljene putem platformi koje su navedene u odeljku 7. Kupovina unutar aplikacija i igara (in-app) i prodaja aplikacija i igara ove Politike privatnosti. Ukoliko kupite neku od naših aplikacija i igara, vaši podaci u vezi sa korišćenjem takve aplikacije ili igre neće biti prikupljani i obrađivani za sve svrhe koje su navedene u ovoj Politici privatnosti, tako da se sve odredbe ove Politike privatnosti ne odnose na vas. Ukoliko ste kupili neku od naših aplikacija ili igara na obradu vaših podataka o ličnosti se primenjuju sledeće odredbe ove Politike privatnosti:

 1. Podaci o rukovaocu;
 2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo – isključujući odredbe koje se odnose na prikupljanje podataka za svrhu oglašavanja i marketinga, budući da ne prikupljamo vaše podatke u ove svrhe (identifikacioni broj oglašavanja, identifikatori uređaja i interakcija sa marketinškim materijalom (Advertising ID, IDFA), vaša generalna interesovanja);
 3. Ko ima pristup vašim podacima – odredbe ovog odeljka se primenjuju na obradu vaših podatka o ličnosti, s tim da vaše podatke o ličnosti ne obrađuju svi eksterni saradnici kojima smo poverili vršenje pojedinih radnji i aktivnosti obrade podataka o ličnosti, nego samo oni koji nam pružaju analitičke usluge;
 4. Rokovi i mesto čuvanja podataka;
 5. Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti;
 6. Kupovina unutar aplikacija i igara (in-app) i prodaja aplikacija i igara;
 7. Prikupljanje i obrada podataka o deci;
 8. Specijalna odobrenja u nekim od naših proizvoda;
 9. Bezbednost i mere zaštite vaših podataka;
 10. Postojanje automatskog donošenja odluka;
 11. Ostale odredbe;
 12. Izmene Politike privatnosti;
 13. Kontaktirajte nas;
 14. Dodatne informacije za rezidente određenih država;

te vas molimo da detaljno pročitate navedene odredbe kako biste se tačno upoznali sa svim pitanjima od značaja za obradu vaših podataka o ličnosti.

Svi termini koji su u ovoj Politici privatnosti upotrebljeni u muškom rodu podrazumevaju se i u ženskom i obrnuto.

1. Podaci o rukovaocu

Rukovalac vašim podacima je PEAKSEL D.O.O. NIŠ, ul. Kuršumlijska 5, Niš, matični broj 20831618, PIB 107588196, sa sledećim kontakt podacima: 

Adresa sedišta:                       Kuršumlijska 5, Niš 

Telefon:                                    +381643786398 

E-mail:                                      office@peaksel.email   

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Za sva pitanja koja se tiču obrade vaših podataka o ličnosti, odnosno za ostvarivanje vaših prava navedenih u ovoj Politici privatnosti možete nam se obratiti na:

E-mail:                                       dpo@peaksel.com 

Adresu sedišta:                         Kuršumlijska 5, Niš, sa obaveznom naznakom „za Lice za  zaštitu podataka o ličnosti“

2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Korišćenjem naših igara i/ili aplikacija mi prikupljamo određene podatke o vama, a više detalja o tome možete da pronađete u nastavku ovog odeljka Politike privatnosti. 

Podatak o ličnosti u smislu propisa je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo mogli da vam omogućimo korišćenje naših aplikacija i igara, u cilju unapređenja naših proizvoda i usluga i samim tim pružanja boljeg korisničkog iskustva, u analitičke svrhe i svrhe istraživanja, ispunjenja naših zakonskih obaveza, postupanja po vašim zahtevima, kao i u druge svrhe koje su navedene u ovoj Politici privatnosti. 

Mi ne zahtevamo da nam korisnici u cilju korišćenja naših igara i aplikacija pruže lične podatke kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona itd. Ove podatke o ličnosti možemo da obrađujemo samo ukoliko nam iste dostavite sami prilikom slanja bilo kakvog zahteva, pri čemu ćemo iste da obradimo samo u svrhu postupanja po takvom zahtevu i nećemo ih koristiti za bilo koje druge ili dodatne svrhe.  

Prilikom preuzimanja naših igara i aplikacija tražićemo od vas da unesete podatak u pogledu meseca i godine vašeg rođenja, kako bismo utvrdili vašu starosnu dob. Navedeni podatak nam je neophodan kako bismo ispunili naše zakonske obaveze u pogledu obrade podataka o deci. Podatke o mesecu i godini vašeg rođenja ne čuvamo i ne obrađujemo dodatno, nego isti isključivo služe za proveru vaše starosne dobi. 

Međutim, prilikom korišćenja naših igara i aplikacija mi automatski prikupljamo podatke na osnovu kojih vas ne možemo identifikovati, a koji podrazumevaju kojoj starosnoj grupi pripadate (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+), kom polu (muški ili ženski), vaša generalna interesovanja (kao što su sport, zabava, vesti itd.), identifikatore uređaja i druge tehničke podatke povezane sa njima, uključujući ali ne ograničavajući se na vrstu i model mobilnog uređaja koji koristite za interakciju sa našim igrama i aplikacijama, jedinstveni identifikacioni broj i IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnih internet pretraživača koje koristite, zemlju i region iz koje pristupate našim proizvodima i uslugama (pri čemu ne prikupljamo podatke o preciznoj lokaciji uređaja u stvarnom vremenu), na kom jeziku je vaš uređaj, identifikacioni broj oglašavanja, podaci o interakcijama sa reklamama kao i informacije o načinu na koji koristite aplikacije i igre (kao što su podaci o tome koje aplikacije i igre koristite, napredovanje u igrama, dužina trajanja igranja, izvršene kupovine unutar aplikacije ili igre, da li je bilo tehničkih problema u funkcionisanju iste i sl.). 

Takođe, automatski sakupljamo podatke koje pruža Facebook, Google ili bilo koji treći servis koji koristite prilikom logovanja (authentication) u naše igre. Za više informacija u pogledu toga koje podatke pružaju servisi koje koristite prilikom logovanja, molimo vas da pogledate njihove politike privatnosti.

Pored navedenog, obrađujemo vaše podatke i u slučajevima kada nas kontaktirate iz bilo kojeg razloga, bilo radi tehničke podrške u vezi sa korišćenjem naših igara ili aplikacija, slanja bilo kakvog zahteva itd.

Takođe, vaše podatke o ličnosti možemo da obrađujemo kako bismo poboljšali bezbednost i sigurnost prilikom korišćenja naših igara i aplikacija (otkrivanje i sprečavanje zloupotreba, prevara, bezbednosnih rizika itd.).

Obradu vaših podataka vršimo i u slučaju da na internet stranicama, aplikacijama, platformama i slično trećih lica kliknete na link koji reklamira naše proizvode, u kojem slučaju prikupljamo podatke o vama koji se odnose na vašu interakciju sa marketing materijalom (click ili tap), instalirane igre ili aplikacije, zemlju i grad, kao i identifikatore uređaja o kojima je prethodno bilo reči.

Naše aplikacije i igre omogućavaju kupovinu unutar njih (IN-APP) i mogu biti na prodaju na nekim tržištima ili platformama. Kada kupite naše aplikacije ili igre ili izvršite kupovinu unutar njih, mi ne sakupljamo podatke o vama, budući da se celokupna transakcija izvršava preko platforme putem kojem izvršite kupovinu, a da mi u vezi sa takvim kupovinama raspolažemo samo generičkim podacima, na osnovu kojih ne možemo da identifikujemo bilo kojeg korisnika. Samo u slučaju da nam se u vezi sa izvršenom kupovinom obratite neposredno, mi možemo da obradimo vaše podatke o ličnosti koje ste nam u takvom zahtevu dostavili, a u cilju postupanja po vašem zahtevu koji ste nam uputili vezano za izvršenu kupovinu. Detaljnije o tome možete da se upoznate u odeljku 7. Kupovina unutar aplikacija i igara (IN-APP) i prodaja aplikacija i igara ove Politike privatnosti.

Takođe, prikupljamo i analiziramo podatke o korisnicima koji su anonimizovani i agregatno grupisani po određenim kriterijumima u cilju razvijanja naših igara i aplikacija i praćenja njihovih performansi, njihove optimizacije, unapređenja i otklanjanja grešaka i smetnji u njihovom funkcionisanju.

Više detalja o vrsti podataka koje prikupljamo i za koje svrhe, kao i u pogledu osnova za njihovo prikupljanje i obradu možete pogledati u nastavku:

Vrsta podataka Osnov za obradu podataka U koju svrhu koristimo podatke
Mesec i godina rođenja  Ne čuvamo i ne obrađujemo dodatno ovaj podatak o ličnosti osim u cilju ispunjenja zakonskih obaveza. Ovaj podatak nam je neophodan kako bismo ispunili naše zakonske obaveze u pogledu obrade podataka dece. Podatke o mesecu i godini vašeg rođenja ne čuvamo i ne obrađujemo dodatno, nego isti isključivo služe za proveru vaše starosne dobi.
Podaci vezani za korišćenje igre (napredovanje u igri, postignuti nivo, vreme provedeno u igri,  kupovine unutar igre) Obrada podataka je neophodna u cilju izvršenja ugovora, odnosno u cilju pružanja usluga.

____________________________

Obrada ovih podataka može biti zasnovana i na legitimnom interesu. 

Obrađujemo ove podatke kako bismo vam omogućili korišćenje igre.

_____________________________________

Vaše podatke o ličnosti možemo da obrađujemo na osnovu legitimnog interesa kako bismo poboljšali bezbednost i sigurnost prilikom korišćenja naših igara i aplikacija (otkrivanje i sprečavanje zloupotreba, prevara, bezbednosnih rizika itd.).

IP Adresa, zemlja i region Osnov za obradu ovog podatka je vaša saglasnost.

Obrada je neophodna u cilju poštovanja naših pravnih obaveza kao rukovaoca u kontekstu različitih dužnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje nameću zakonodavstva pojedinih država.____________________________Obrada ovih podataka može biti zasnovana i na legitimnom interesu.  
Obrađujemo ovaj podatak u cilju dobijanja podataka o zemlji i regionu iz koje pristupate našim proizvodima i uslugama (pri čemu ne prikupljamo podatke o preciznoj lokaciji uređaja u stvarnom vremenu).

______________________________________

Vaše podatke o ličnosti možemo da obrađujemo na osnovu legitimnog interesa kako bismo poboljšali bezbednost i sigurnost prilikom korišćenja naših igara i aplikacija (otkrivanje i sprečavanje zloupotreba, prevara, bezbednosnih rizika itd.).

Generalni tehnički podaci o uređaju (verzija operativnog sistema, model i marka uređaja, jezik uređaja, podaci o procesoru, kapacitet memorije, veličina ekrana, softver, mobilni operater, internet provajder i sl.) Osnov za obradu ovih podataka je ispunjenje ugovora.

____________________________

Obrada ovih podataka može biti zasnovana i na legitimnom interesu.  

Ovi podaci su nam neophodni  kako bismo vam omogućili da koristite naše igre i aplikacije, odnosno kako bismo bili u mogućnosti da naše igre i aplikacije koje koristite optimizujemo za vaš model uređaja i verziju operativnog sistema koju koristite.

______________________________________

Vaše podatke o ličnosti možemo da obrađujemo na osnovu legitimnog interesa kako bismo poboljšali bezbednost i sigurnost prilikom korišćenja naših igara i aplikacija (otkrivanje i sprečavanje zloupotreba, prevara, bezbednosnih rizika itd.).

Identifikacioni broj oglašavanja, identifikatori uređaja, prikazivanje marketinškog materijala i interakcija sa marketinškim materijalom (Advertising ID, IDFA) Osnov za obradu ovih podataka je vaša saglasnost. Ovi podaci su neophodni za prikazivanje reklama koje su relevantne shodno vašim interesovanjima, uzrastu, polu, prikupljenih iz naših igara ili aplikacija, kao i iz drugih igara, aplikacija ili veb-sajtova. Napominjemo da se obrada ovih podataka i izbor prikazanih reklama vrši od strane trećih lica na osnovu podataka koje ste podelili sa njima kroz naše ili tuđe proizvode (npr. TikTok, Google ili Instagram).
Podaci navedeni u zahtevima koji nam upućuju korisnici (ime i prezime, adresa, država, e-mail adresa itd.) Obrada podataka je neophodna u cilju poštovanja naših pravnih obaveza u vezi sa zahtevom koji ste podneli. Obrađujemo ove podatke kako bismo mogli da postupimo po zahtevu koji ste nam uputili.

Pored svrha prikupljanja i obrade podataka koje su navedeni u ovoj Politici privatnosti, povremeno možemo da prikupljamo podatke i za druge svrhe, u kojem slučaju ćemo prethodno da vas obavestimo o nameravanoj svrsi obrade, podacima koji bi bili obrađivani i svim okolnostima od značaja za takvo prikupljanje i obradu vaših podataka, kako biste mogli ukoliko želite da date pristanak za takvu obradu podataka.

3. Ko ima pristup vašim podacima 

Pristup vašim podacima imaju samo zaposleni u našoj kompaniji koji imaju pravo da iste obrađuju s obzirom na vrstu posla koji obavljaju i to samo u obimu koji je neophodan za ispunjenje svrha navedenih u prethodnom odeljku ove Politike privatnosti.  

Prenos i primaoci vaših podataka o ličnosti

U okviru svog poslovanja i prilikom sprovođenja naših poslovnih procesa i aktivnosti možemo, u skladu sa Zakonom, dostaviti vaše podatke o ličnosti određenim kategorijama primalaca, te vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim sledećim primaocima:

 • nadležnim državnim organima i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja;
 • eksternim saradnicima kojima smo poverili vršenje pojedinih radnji i aktivnosti obrade saglasno zaključenim ugovorima. Lista eksternih saradnika kojima vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim nalazi se na sledećem linku;
 • trećim licima isključivo na vaš zahtev, čime će se smatrati da ste dali saglasnost za prenos.

Prenos u druge zemlje ili međunarodne organizacije vrši se isključivo pod uslovima određenim propisima kojima se reguliše prenos podataka o ličnosti. U skladu sa time, podaci se prenose samo u zemlje koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno za koje je utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. U slučaju prenosa u zemlje koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope, prenos podataka se vrši na osnovu ugovora zaključenog između nas i trećih strana koji sadrže standardne ugovorne klauzule, kao i uz primenu svih potrebnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera za zaštitu podataka o ličnosti, koje omogućavaju jednak nivo zaštite vaših podataka o ličnosti kao i domaći propisi kao i integritet i poverljivost podatka o ličnosti. Navedene mere uključuju prevenciju od zloupotrebe, gubitaka, oštećenja, neovlašćene izmene, pristupa ili obrade i drugih rizika kojima može biti izložena ljudskim delovanjem, fizičkim ili prirodnim okruženjem.

4. Oglašavanje i marketing

Mi i naši partneri odnosno treće strane koristimo podatke prikupljene o vama kako bismo vam prikazivali marketinške materijale i sadržaje kako o našim proizvodima odnosno aplikacijama ili igrama, tako i sadržajima trećih lica, a na temelju vaših interesovanja. Ovo možemo da činimo slanjem e-mailova, newslettera, prikazivanjem oglasa unutar naših aplikacija i/ili postavljanjem oglasa o našim proizvodima na internet stranice, aplikacije i igre trećih strana. Ukoliko niste saglasni da se vaši podaci koriste u navedene svrhe, neophodno je da isključite ovu mogućnost (opt out) na način naveden u ovom odeljku Politike privatnosti.

Podaci koje obrađujemo u marketinške svrhe i svrhe oglašavanja

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako biste bili informisani samo o onim sadržajima koji bi vam mogli bili interesantni. To može uključivati podatke kao što su: 

 • identifikatori oglasa i drugi podaci o vašem uređaju, igre koje igrate i informacije o vašim aktivnostima u našim igrama, vašu starosnu grupu, državu, regiju i pol; 
 • druge podatke o ličnosti koje bismo mogli dobiti od naših partnera odnosno trećih strana koje su dobile vaš pristanak ili vaše podatke obrađuju po nekom drugom pravnom osnovu.

Partneri za marketing i oglašavanje

Mi možemo oglašavati naše aplikacije i igre putem medija koji su u vlasništvu drugih kompanija, a takođe naše aplikacije i igre mogu uključivati prikazivanje oglasa o proizvodima i uslugama drugih kompanija odnosno subjekata, a na bazi vaših interesovanja. Kako bismo postigli navedeno, mi sarađujemo sa trećim stranama koje su naši partneri za marketing i oglašavanje i koji nam putem raznih alata pružaju potrebnu pomoć u cilju navedenog prikazivanja oglasa, prilikom čega sa njima možemo podeliti podatke koje smo prikupili o vama radi postizanja prethodno navedene svrhe. 

Davanjem saglasnosti na ovu Politiku privatnosti, kao i korišćenjem ili nastavkom igranja naših igara, osim ukoliko ne isključite podešavanja za oglašavanje zasnovano na vašem interesovanju (opt out), pristajete na to da naši partneri za marketing i oglašavanje prikupljaju i koriste vaše podatke, u svrhu oglašavanja kako je to navedeno u ovoj Politici privatnosti kao i druge svrhe kako je opisano u njihovim politikama privatnosti. Molimo vas da imate u vidu da naša Politika privatnosti ne uređuje vaš odnos sa našim partnerima za marketing i oglašavanje, pa je potrebno i preporučljivo da prethodno pogledate i da se upoznate sa njihovim politikama privatnosti, kako biste se informisali u pogledu prikupljanja i obrade vaših podataka sa njihove strane. Listu naših partnera za marketing i oglašavanje možete pronaći na sledećem linku

Kako isključiti alate za oglašavanje zasnovane na vašem interesovanju (opt out)

Molimo vas da imate u vidu da su podešavanja u našim aplikacijama i igrama tako postavljena da je podrazumevano uključena primena gore pomenutih alata koje koristimo u svrhe marketinga i oglašavanja. Međutim, mi kao društveno odgovorna kompanija, vodimo računa o vašim željama, interesima i pravu na privatnost, te smo stoga omogućili da opcije i alate isključite (opt out) na način opisan u nastavku ovog odeljka. 

Želimo da napomenemo da i ukoliko odlučite da isključite prikazivanje oglasa koji su zasnovani na vašim interesovanjima, odnosno ukoliko ne želite da vaši podaci budu prikupljani i obrađivani u navedenu svrhu, i dalje ćete moći neometano da koristite naše aplikacije i igre. Međutim, imajte u vidu da ćete u okviru aplikacija i igara i dalje moći da vidite oglase, međutim ovi oglasi neće biti prikazivani na osnovu vašeg pretpostavljenog interesovanja utvrđenog prikupljanjem i obradom vaših ličnih podataka.

U nastavku možete da se upoznate sa načinima na koje možete da isključite prikazivanje usmerenih oglasa i prikupljanje i obradu podataka u navedene svrhe:

 1. Opcija za odbijanje prikupljanja svih podataka putem deinstaliranja aplikacije:
  Možete vrlo lako zaustaviti svako prikupljanje podataka od strane naših igara i/ili aplikacija tako što ćete ih deinstalirati. Možete iskoristiti standardni proces deinstalacije koji može biti dostupan u sklopu vašeg mobilnog uređaja ili uz pomoć prodavnice ili mreže preko koje ste preuzeli igru i/ili aplikaciju.
 2. Opcija za odbijanje korišćenja podataka putem zabrane praćenja na vašem uređaju:
  Prikazivanje usmerenih oglasa možete da isključite i aktiviranjem podešavanja “Ne prati” na vašem uređaju.Pružaoci oglašivačkih usluga su u obavezi da posluju u skladu sa podešavanjima “Ne prati” na mobilnim uređajima, ali mi kao kompanija ne možemo da pružimo nikakvu garanciju u pogledu navedenog. Takođe, mi ne pružamo nikakve garancije kada su u pitanju podaci pruženi pre odabira opcije za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka. Isto tako, molimo vas da imate u vidu da neki pružaoci usluga mogu imati implementirane dodatne mehanizme za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka.Molimo vas da imate u vidu da i kada izaberete opciju za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka, i dalje možete videti isti broj reklama na vašem mobilnom uređaju, međutim, ove reklame će biti manje relevantne jer neće biti bazirane na vašim interesovanjima. Naši partneri za oglašavanje mogu nastaviti da vam plasiraju reklame na osnovu drugih podataka koji nisu lični, kao što su reklame u vezi sa sadržajem igre i/ili aplikacije koju koristite.Vaš iOS i Android uređaj mogu podržavati podešavanja “Ograniči praćenje reklama” ili “Odbij prikazivanje reklama na osnovu mojih interesovanja”. Kada izaberete opciju za odbijanje/prestanak prikupljanja podataka pomoću ovih podešavanja na uređaju, naši partneri neće koristiti podatke sakupljene sa tog uređaja kako bi zaključili koja su vaša interesovanja niti će na taj uređaj plasirati reklame koje su usmerene na osnovu vaših interesovanja.

  Možete pronaći podešavanje za svoj mobilni uređaj tako što ćete pratiti uputstva navedena ispod ili tako što ćete kontaktirati prodavca uređaja.

  Za Android uređaje molimo vas da posetite sledeći link.

  Za iOS uređaje molimo vas da postetite sledeći link.

  Ukoliko uključite opciju “Ograniči praćenje reklama” na vašem iOS uređaju ili “Odbij prikazivanje reklama na osnovu mojih interesovanja” na vašem Android uređaju, možete vratiti pristup reklamama na osnovu vašeg interesovanja tako što ćete isključiti ta podešavanja.

 3. Opcija za odbijanje korišćenja podataka u svrhu usmerenog oglašavanja od strane oglašivača i/ili oglašivačkih mreža trećih lica
  Možete u bilo koje vreme izabrati opciju za odbijanje daljeg pristupa vašim podacima tako što ćete direktno pratiti instrukcije trećeg lica (naših partnera za oglašavanje):Za Google (AdMob) posetite sledeći link;Za Facebook posetite sledeći link;Za Instagram posetite sledeći link;

  Za TikTok posetite sledeći link;

  Za AppLovin posetite sledeći link;

  Za Petal Ads (Huawei) posetite sledeći link.

   

5. Rokovi i mesto čuvanja podataka

Uvek imajte na umu da vaše podatke čuvamo na najbolji mogući način i u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. 

Osim ukoliko zakon ne propisuje neki drugi period čuvanja, mi čuvamo vaše podatke u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koje su prikupljene ili u svakom slučaju do opoziva vašeg pristanka.  

Nakon prestanka korišćenja naših igara ili aplikacija, vaši podaci o ličnosti se čuvaju najduže do 14 meseci radi ostvarivanja svrha obrade navedenih u ovoj Politici privatnosti. Nakon toga, možemo da koristimo podatke u svrhu statistike ali samo kao anonimizovane podatke. Anonimizovan podatak nije podatak o ličnosti i ni na koji način ne može biti povezan sa vama.

Vaše podatke čuvamo i obrađujemo na našem lokalnom serveru koji se nalazi u Republici Srbiji, koji je prevashodno zaštićen fizički u prostoriji sa ograničenim pristupom i koji radi u lokalnoj mreži bez pristupa internetu radi sprečavanja mogućnosti neovlašćenog pristupa istom. Podacima na serveru može da pristupi samo preko VPN-a sa dozvoljenom IP adresom, a pristup je zaštićen i primenom lozinke koja je dostupna samo ovlašćenim licima. 

Molimo vas da imate u vidu da vaši podaci u skladu sa pristankom koji ste dali za obradu od strane naših partnera mogu da budu čuvani u rokovima koja su drugačiji u odnosu na navedeno ovde kao i na njihovim serverima, te vas molimo da se o tome detaljnije upoznate u njihovim politikama privatnosti.

6. Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Koristimo priliku da vas u nastavku upoznamo sa pravima koje imate u vezi sa prikupljanjem i obradom vaših podataka od strane naše kompanije:

Pravo na pristup podacima: Imate pravo da se informišete o vašim podacima koje obrađujemo, kao i pravo da zahtevate uvid i kopiju istih.

Pravo da pristanak opozovete: Imate pravo da opozovete pristanak. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva pristanka. Opoziv može biti dat u pisanoj formi uključujući i dostavljanje e-maila ili možete izbrisati nalog.

Pravo na ispravku i dopunu: Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje ukoliko su podaci nepotpuni.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Imate pravo da zahtevate brisanje podataka (pravo na zaborav) u jednom od sledećih slučajeva: podaci o ličnosti više nisu potrebni za svrhe za koji su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, u slučaju opoziva pristanka (kada ne postoji drugi pravni osnov za obradu), u slučaju da ste podneli prigovor na obradu,  a nema drugog pravnog osnova za obradu, podaci su nezakonito obrađivani, vaši podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza, kada su podaci prikupljeni na osnovu saglasnosti lica koje ne doseže starosnu granicu za davanje saglasnosti.

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo na ograničenje obrade ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti, ako je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka, vaši podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, kada ste podneli prigovor na obradu za koju je pravni osnov legitimni interes, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Pravo na prenosivost: Imate pravo da dobijete podatke o ličnosti koje ste nam dostavili i  pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor: Ukoliko se obrada zasniva na legitimnim interesima ili je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonskih propisa, imate pravo da podnesete prigovor, nakon čega ćemo obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonski osnov za obradu koji preteže nad vašim interesima, pravima ili slobodama, ili su neophodni radi podnošenja ili ostvarivanja pravnog zahteva ili odbrane od istog.

Dodatno, u slučajevima kada se podaci o ličnosti obrađuju u svrhe direktnog oglašavanja, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših o podataka o ličnosti u svrhu oglašavanja, nakon čega se vaši lični podaci više neće obrađivati u te svrhe.

Pravo na podnošenje pritužbe: Ukoliko smatrate da su vaša prava na zaštitu podataka o ličnosti povređena, možete se pritužbom obratiti nadležnom organu za zaštitu podatka o ličnosti prema mestu prebivališta, mesta rada ili mesta u kojem je došlo do navodne povrede prava. 

7. Kupovina unutar aplikacija i igara (in-app) i prodaja aplikacija i igara 

U okviru naših aplikacija i igara postoji mogućnost kupovine unutar same aplikacije ili igre, a sa druge strane same aplikacije i igre mogu biti na prodaju na nekim tržištima.

Kupovina unutar aplikacija i igara

Iako su neke od naših aplikacija besplatne, one uključuju kupovinu unutar aplikacije (in-app). Ovakva kupovina se može izvršiti samo nakon što unesete svoju lozinku za prodavnicu aplikacija, pri čemu napominjemo da ste vi odgovorni za čuvanje bezbednost te lozinke. Održavanje vaše autentifikacije i bezbednosti su predmet posebnih uslova prodavnice aplikacija i operativnog sistema vašeg mobilnog uređaja. Trebalo bi da imate na umu prostor od 15 minuta za iOS i prostor od 30 minuta za Android operativni sistem, koji nastaje nakon preuzimanja aplikacije, a za to vreme postoji mogućnost da se izvrši in-app kupovina bez unošenja lozinke za takvu vrstu kupovine.

Prodaja naših aplikacija i igara

Kako smo napomenuli, naše igre ili aplikacije mogu biti na prodaju na pojedinim tržištima, a kupovina može da bude izvršena preko sledećih platformi: 

Google Play

Naše aplikacije se mogu kupiti na platformi Google Play Store ili sama platforma može da nudi in-app kupovinu, pa stoga sve uplate za ove kupovine obrađuje Google Play u skladu sa pravilima i regulativama svoje kompanije. Da se upoznate sa Uslovima korišćenja za igre i softver ove kompanije, kliknite ovde. Ako želite da saznate više o njihovoj politici privatnosti, kliknite ovde.

App Store

Naše aplikacije se mogu kupiti na platformi App Store ili sama platforma može da nudi in-app kupovinu, pa stoga sve uplate za ove kupovine obrađuje App Store u skladu sa pravilima i regulativama svoje kompanije. Da se upoznate sa Uslovima korišćenja za igre i softver ove kompanije, kliknite ovde. Ako želite da saznate više o njihovoj politici privatnosti, kliknite ovde.

Steam

Naše aplikacije se mogu kupiti na platformi Steam ili sama platforma može da nudi in-app kupovinu, pa stoga sve uplate za ove kupovine obrađuje Steam u skladu sa pravilima i regulativama svoje kompanije. Da se upoznate sa Uslovima korišćenja za igre i softver ove kompanije, kliknite ovde. Ako želite da saznate više o njihovoj politici privatnosti, kliknite ovde.

Nintendo

Naše aplikacije se mogu kupiti na platformi Nintendo, pa stoga sve uplate za ove kupovine obrađuje Nintendo u skladu sa pravilima i regulativama svoje kompanije. Da se upoznate sa Uslovima korišćenja za igre i softver ove kompanije, kliknite ovde. Ako želite da saznate više o njihovoj politici privatnosti, kliknite ovde.

Amazon

Naše aplikacije se mogu kupiti na platformi Amazon ili sama platforma može da nudi in-app kupovinu, pa stoga sve uplate za ove kupovine obrađuje Amazon u skladu sa pravilima i regulativama svoje kompanije. Da se upoznate sa Uslovima korišćenja za igre i softver ove kompanije, kliknite ovde. Ako želite da saznate više o njihovoj politici privatnosti, kliknite ovde.

Samsung

Mi prodajemo naše aplikacije na Samsung platformi ili nudimo in-app kupovinu. Međutim, sve uplate obrađuju se putem odgovarajućih usluga koje pruža Samsung. Da pročitate više o politici privatnosti kompanije Samsung, kliknite ovde. Ako želite da znate više o Uslovima korišćenja kompanije Samsung, o tome možete pročitati ovde.

Huawei

Naše aplikacije se mogu kupiti na platformi Huawei AppGallery ili sama platforma može da nudi in-app kupovinu, pa stoga sve uplate za ove kupovine obrađuje Huawei u skladu sa pravilima i regulativama svoje kompanije. Da se upoznate sa Uslovima korišćenja za igre i softver ove kompanije, kliknite ovde. Ako želite da saznate više o njihovoj politici privatnosti, kliknite ovde.

8. Prikupljanje i obrada podataka o deci

Kao društveno odgovorna kompanija nastojimo da naše aplikacije budu bezbedno okruženje za decu te se u pogledu zaštite dece i njihove privatnosti uvek rukovodimo najvišim standardima. Tako, ne prikupljamo svesno podatke o deci ispod 13 godina, osim podataka neophodnih za funkcionisanje aplikacije (koji su navedeni u odeljku 2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo), i u tom smislu smo uveli verifikaciju starosne granice (age gate)  kao prevenciju obrade podataka o ličnosti dece ispod tog uzrasta. Međutim, ova granica se može razlikovati u odnosu na državu u kojoj živite, stoga vas molimo da pogledate dolenavedenu tabelu koja sadrži podatke o propisanim godinama starosti za davanje pristanka na obradu (age of consent) u različitim državama. Ako roditelj ili staratelj deteta ispod određene starosne dobi dođe do saznanja da nam je njegovo/njeno dete pružilo podatke bez njihove saglasnosti, on/ona bi trebalo da nas kontaktira na dpo@peaksel.com, kako bismo utvrdili sve aspekte navedene obrade i ukoliko je to neophodno onemogućili istu. 

Država Starosna granica Država Starosna granica
Austrija  14 Katar 18
Bugarska 14 Kipar 14
Češka 15 Litvanija 16
Filipini 18 Luksemburg 16
Francuska 15 Mađarska 16
Grčka 15 Nemačka 16
Holandija 16 Rumunija 16
Hrvatska 16 Saudijska Arabija 18
Indija 18 Slovenija 15
Irska 16 Srbija 15
Italija 16 Švajcarska 16
Japan 15 Turska 18
Južna Koreja 14 Ujedinjeni Arapski Emirati 21
Južnoafrička republika 18 Ukrajina 18

9. Specijalna odobrenja u nekim od naših proizvoda

Neke od naših aplikacija nude vam mogućnost da razgovarate sa virtuelnim karakterom. Sve naše aplikacije koje nude takvu funkciju uvek će od vas tražiti dozvolu da pristupite mikrofonu na vašem uređaju unapred. Ako odlučite da nam date dozvolu, virtuelni lik će moći da ponovi ono što mu kažete. Imajte na umu da naše aplikacije nemaju funkciju za snimanje zvuka, tako da se ono što kažete virtuelnom liku ne obrađuje niti čuva na našim serverima, već ga aplikacija koristi samo da bi vam izgovoreno reprodukovala u realnom vremenu. Ako odlučite da nam ne date dozvolu za pristup mikrofonu na vašem uređaju, nećete moći da koristite mogućnost da razgovarate sa virtuelnim karakterom dok će sve ostale funkcije igara ili aplikacija raditi neometano.

10. Bezbednost i mere zaštite vaših podataka

Mi vodimo računa o zaštiti poverljivosti vaših podataka. U skladu sa tim, primenjujemo najviši mogući nivo zaštite vaših podataka, uključujući tehničke mere zaštite kao što su firewall, enkripcija, pseudonimizacija, ograničenje pristupa primenom lozinki, čuvanje podataka na serverima u lokalnoj mreži bez pristupa internetu radi sprečavanja mogućnosti neovlašćenog pristupa, kojem se može pristupiti samo sa VPN-a sa dozvoljenom IP adresom, potom mere fizičke zaštite kao što su čuvanje podataka u posebnim zaključanim prostorijama sa ograničenim pristupom, zatim, organizacione i kadrovske mere kao što su ograničena kontrola pristupa, adekvatne obuke zaposlenih, zaključivanje ugovora o poverljivosti podataka, kako bi se ispunili uslovi za obradu podataka u skladu sa zakonom, a u cilju obezbeđivanja najvišeg mogućeg stepena zaštite vaših podataka i minimizacije rizika koji iz obrade vaših podataka o ličnosti može proisteći. 

11. Postojanje automatskog donošenja odluka

Kao odgovorna kompanija, mi ne koristimo automatsko donošenje odluka niti automatsko profilisanje.

12. Ostale odredbe 

Pored svih slučajeva navedenih u ovoj Politici privatnosti, vaše podatke možemo obrađivati i deliti sa trećim licima i u sledećim slučajevima: 

 • u svim situacija kada imamo vašu saglasnost da to učinimo;
 • kada je to razumno potrebno kako bismo vam pružili naše usluge; 
 • kada je to neophodno kako bismo postupili po vašim zahtevima ili instrukcijama;
 • kada su vaši podaci anonimizovani i deo generičkih podataka, te ne možete biti identifikovani na osnovu istih;
 • kada je to dozvoljeno propisima ili je neophodno kako bismo postupili u skladu sa zahtevima nadležnih organa;
 • ukoliko dođe do statusnih promena naše kompanije.

13. Izmene Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti je podložna izmenama. Sve izmene ove Politike privatnosti biće objavljene na našoj stranici, kako biste mogli da se upoznate sa njima. Napominjemo da će na stranici uvek biti istaknuta važeća ažurirana verzija Politike privatnosti, kojoj u svakom momentu možete da pristupite putem sledećeg linka. Imajte u vidu da izmene Politike privatnosti neće umanjiti nivo zaštite vaših podataka. 

14. Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja u vezi sa prikupljanjem, obradom i zaštitom vaših podataka dok koristite naše proizvode i usluge ili imate pitanja o našem radu, kontaktirajte nas putem mail-a na dpo@peaksel.com.

15. Dodatne informacije za rezidente određenih država


1. Rezidenti Brazila

Pored informacija sadržanih u prethodnim odeljcima ove Politike privatnosti koje se tiču obrade vaših podataka, u nastavku su dodatne informacije koje se odnose na obradu podataka rezidenata Brazila.

Vaše podatke obrađujemo rukovodeći se principom zabrane diskriminacije, stoga iste ne obrađujemo nezakonito niti u diskriminišuće svrhe. 

U skladu sa propisima koji definišu starosnu granicu za davanje saglasnosti, uveli smo verifikaciju uzrasta stoga podatke o deci ispod 13 godina ne prikupljamo svesno i ciljano, osim podataka neophodnih za funkcionisanje naših igara i aplikacija navedenih u odeljku 2. ove Politike privatnosti.

Ako roditelj ili staratelj deteta ispod određene starosne dobi dođe do saznanja da nam je njegovo/njeno dete pružilo podatke bez njihove saglasnosti, on/ona bi trebalo da nas kontaktira na dpo@peaksel.com, kako bismo utvrdili sve aspekte navedene obrade i ukoliko je to neophodno onemogućili istu. 

Na vaše eventualne zahteve odgovaraćemo u rokovima propisanim zakonima koji se primenjuju na vas. 

2. Rezidenti Sjedinjenih Američkih Država

Pored informacija sadržanih u prethodnim odeljcima ove Politike privatnosti koje se tiču obrade vaših podataka, u nastavku su dodatne informacije koje se odnose na obradu podataka dece mlađe od 13 godina, rezidenata Sjedinjenih Američkih Država na koje se primenjuje Children’s online privacy protection rule (COPPA).

U nastojanju da stvorimo zdravo i sigurno okruženje za decu u našim igrama i aplikacijama, mi u našim igrama i aplikacijama ne prikupljamo svesno i ciljano podatke o deci ispod 13 godina, osim podataka neophodnih za funkcionisanje naših igara i aplikacija (koji su navedeni u odeljku 2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo), niti podatke dece ispod ove starosne dobi koristimo kako bismo im plasirali personalizovane reklamne materijale. Kako bismo sprečili prikupljanje i obradu podataka o deci mlađoj od 13 godina primenjujemo proveru starosne granice (age gate) prilikom logovanja u naše igre i aplikacije, te vas zato molimo da tom prilikom date tačne podatke u pogledu vaših godina starosti.

U cilju poštene, transparentne i neobmanjujuće obrade podataka korisnika naših igara i aplikacija, sačinili smo ovu Politiku privatnosti koja je objavljena na našoj internet stranici, kojoj isto tako možete pristupiti i putem platforme preko koje preuzimate naše igre i aplikacije, a koja sadrži sve podatke u pogledu podataka o ličnosti koje prikupljamo od naših korisnika, uključujući i decu, kako koristimo navedene podatke i da li, kada i na koji način ih činimo dostupnim trećim stranama.

Mi ne uslovljavamo korišćenje naših igara i aplikacija davanjem dodatnih ličnih podataka, naročito dece, a koji nisu razumno neophodni za funkcionisanje naših proizvoda, naprotiv, lice koje je prilikom verifikacije godina starosti dalo podatak da je mlađe od 13 godina, će neometano moći da koristi naše proizvode, iako u tom slučaju ne prikupljamo njegove lične podatke izuzev onih podataka koji su neophodni za funkcionisanje igre odnosno aplikacije.

Ukoliko roditelj ili staratelj deteta mlađeg od 13 godina dođe do saznanja da nam je njegovo/njeno dete pružilo podatke bez njihove saglasnosti, on/ona bi trebalo da nas kontaktira na dpo@peaksel.com kako bismo utvrdili sve aspekte navedene obrade. Roditelj u tom slučaju ima pravo da zahteva uvid u podatke koje nam je pružilo njegovo/njeno dete. Takođe, roditelj deteta mlađeg od 13 godina ima pravo da u svakom momentu odbije da nam dozvoli da dalje koristimo ili prikupljamo podatke od njegovog/njenog deteta, te da podnese zahtev da obrišemo podatke o detetu koji su prikupljeni do tada, u kom slučaju, mi možemo da onemogućimo detetu dalje korišćenje naših igara ili aplikacija.