Objavljivanje igara sa Peakselom

Zašto da objavljujete sa nama?


Iskustvo

Nakon više od 6 godina iskustva u ovom poslu, preko 250 miliona korisnika i preko 3.000.000 sesija unutar naših aplikacija i igrica, imamo dovoljno iskustva i resursa da učinimo vaš projekat uspešnim.

Iskrenost

Dogovor 50/50, ako bude prihvaćen, planovi isplate po dogovoru, igrica ostaje vaše intelektualno vlasništvo.

Usluge

Analitika, marketinški alati, lokalizacija, slanje u prodavnicu aplikacija, optimizacija, unakrsna promocija, upravljanje plaćenim kampanjama.

Pošaljite igricu

Javićemo vam se u najkraćem roku.
  PLATFORMA
  AndroidiOSOstalo
  KLIKOM NA DUGME “PRIHVATAM” ZAKLJUČUJETE OBAVEZUJUĆI UGOVOR KOJI MOŽE UTICATI NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA. AKO SE NE SLAŽETE SA SLEDEĆIM USLOVIMA, NEMOJTE KLIKNUTI NA DUGME “PRIHVATAM”.

  Ovaj Ugovor o podnošenju Materijala za evaluaciju međusobno sklapaju osoba koja klikne na dugme “PRIHVATAM” (ili, u slučaju da ta osoba deluje u okviru svojih poslovnih dužnosti, poslodavac te osobe) (u daljem tekstu “vi”) i Peaksel D.O.O. Niš, srpska korporacija sa sedištem na adresi Kuršumlijska 5, 18000 Niš, Srbija (u daljem tekstu “Peaksel”). Ovaj Ugovor stupa na snagu onog datuma kada vi kliknete na dugme “PRIHVATAM”.

  Vi želite da predate kompaniji Peaksel određene ideje i druge materijale u vezi sa video igricom koju želite da Peaksel pregleda i proceni (“Materijal za evaluaciju”).

  PEAKSEL ĆE UZETI U RAZMATRANJE MATERIJAL ZA EVALUACIJU KOJI VI PREDATE SAMO AKO SE SLAŽETE SA SLEDEĆIM USLOVIMA:

  1. Vi dajete dozvolu kompaniji Peaksel da pregleda i evaluaira Materijal za evaluaciju, ali se pritom slažete da Peaksel nije u obavezi da to uradi.

  2. Vi razumete i prihvatate k znanju da:

  (a) Peaksel stalno dobija prijave sa idejama i ostalim materijalima za video igrice, od kojih neke ideje i materijali mogu biti slični ili identični sa vašim Materijalom za evaluaciju.

  (b) Postoji mogućnost da su druge osobe, uključujući zaposlene u kompaniji Peaksel, podnele prijavu kompaniji Peaksel ili drugim kompanijama, ili da će u budućnosti osmisliti i podneti prijavu sa materijalom koji je sličan ili identičan Materijalu za evaluaciju i vi se slažete da nećete imati zakonska prava na bilo kakvu vrstu kompenzacije u slučaju da Peaksel koristi taj drugi sličan ili identičan materijal.

  (c) Ne postoji nikakva vrsta fiducijarnog odnosa između vas i kompanije Peaksel, niti se bilo kakav fiducijarni odnos ostvaruje tako što vi predate Materijal za evaluaciju ili ostvarivanjem ovog Ugovora.

  3. Vi se slažete da Peaksel nema obavezu da (i) vam vrati Materijal za evaluaciju koji ste predali; (ii) vam na bilo koji način da nadoknadu za korišćenje Materijala za evaluaciju u svrhe evaluacije koju u ovom dokumentu odobravate; (iii) nastavi sa pregovorima bilo koje vrste u vezi sa Materijalom za evaluaciju; ili (iv) vam preda kakve informacije u vezi sa rezultatima evaluacije kompanije Peaksel ili sa razlozima kompanije u vezi sa bilo kojom odlukom donetom u vezi sa Materijalom za evaluaciju.

  4. Peaksel će preduzeti sve komercijalno razumne mere da zadrži poverljivost svakog dela Materijala za evaluaciju koji nije dostupan javnosti i koji je obeležen natpisom “POVERLJIVO” u trenutku kada je predat kompaniji Peaksel. Međutim, ova obaveza o poverljivosti se ne primenjuje na (i) bilo kakve podatke koji su deo Materijala za evaluaciju kada se otkrivanje podataka trećoj strani zahteva od strane važećeg zakona; (ii) bilo kakve podatke koji jesu ili postanu opšte dostupni javnosti (osim u slučaju kršenja ovog Ugovora od strane kompanije Peaksel); (iii) bilo kakve podatke koje Peaksel dobije od treće strane bez obaveze o poverljivosti; (iv) bilo kakve podatke koje Peaksel dobije pre nego što vi kompaniji Peaksel isporučite Materijal za evaluaciju koji spada pod ovaj Ugovor; ili (v) bilo kakve podatke koji su proizvod kompanije Peaksel ili su proizvedeni u ime kompanije Peaksel, a koji nisu u vezi sa Materijalom za evaluaciju. U bilo kom slučaju, obaveze o poverljivosti ugovorene ovim odredbama će prestati da važe dve (2) godine nakon što je ovaj Ugovor sklopljen.

  5. Peaksel se obavezuje da neće koristiti Materijal za evaluaciju ni u koje svrhe osim u svrhe evaluacije koja se ovim Ugovorom odobrava i jer je to neophodno kako bi u okviru ovog Ugovora tražio svoj pravni lek bez sklapanja formalnog pismenog ugovora s vama pomoću kojeg dajete dopuštenje kompaniji Peaksel da to učini. Ovo se ne odnosi na niti jedan materijal koji je sličan ili identičan Materijalu za evaluaciju, a proizveden je nezavisno (bez upotrebe Materijala za evaluaciju) od strane kompanije Peaksel ili treće strane.

  6. Vi ste zadržali najmanje jednu kopiju Materijala za evaluaciju i oslobađate Peaksel od bilo kakve odgovornosti u slučaju gubitka ili oštećenja kopije ili kopija Materijala za evaluaciju koje su ovim putem predati kompaniji Peaksel.

  7. Peaksel ne može obećati da će vam odgovoriti u zadatom vremenskom roku. U međuvremenu, Peaksel vas podržava da iskoristite i druge prilike koje vam se mogu ukazati kada je u pitanju Materijal za evaluaciju koji ste predali kompaniji Peaksel.

  8. Vi potvrđujete da je Materijal za evaluaciju vaš original, da ste vi vlasnik Materijala za evaluaciju, da vi imate ekskluzivna prava da predate Materijal za evaluaciju kompaniji Peaksel, da dozvola druge strane nije neophodna kako biste predali Materijal za evaluaciju kompaniji Peaksel i da imate moć i ovlašćenje da kompaniji Peaksel dodelite bilo koja i sva prava u vezi sa Materijalom za evaluaciju koja su neophodna za realizaciju ovog Ugovora. Slažete se da ćete osigurati Peaksel od bilo kakvih i svih tvrdnji i učiniti da Peaksel bude neoštećen u slučaju bilo kakvih i svih gubitaka koji proizlaze iz ili su u vezi sa tvrdnjom o autorskim pravima, patentima, poslovnoj tajni ili drugim povredama autorskih prava koje se odnose na procenu Materijala za evaluaciju od strane kompanije Peaksel.

  9. Prihvatate da nećete koristiti potencijalno interesovanje kompanije Peaksel za bilo koji Materijal za evaluaciju koji ste predali kompaniji Peaksel za bilo kakve promotivne aktivnosti, kao i da nijednoj drugoj strani nećete otkriti činjenicu da Peaksel vrši procenu vašeg Materijala za evaluaciju.

  10. Vi ovim putem primate k znanju i slažete se da ne postoje nikakvi prethodni niti trenutni aktivni usmeni sporazumi između vas i kompanije Peaksel koji se odnose na Materijal za evaluaciju ili bilo koji drugi materijal (uključujući i, ali ne ograničavajući se na, sporazume koji se odnose na vašu predaju bilo kakvih ideja, formata, nacrta, likova ili sličnog). Dalje, slažete se da ne postoje dodatne obaveze, kao ni da će iste postojati niti će se smatrati da postoje osim ako i dok zvanični pismeni sporazum ne bude pripremljen i izvršen od strane vas i kompanije Peaksel, a tada će vaša prava i obaveze, kao i prava i obaveze kompanije Peaksel, biti isključivo onakva kako je predviđeno u tom zvaničnom pismenom sporazumu.

  11. Ništa sadržano u ovom Ugovoru neće se tumačiti kao stvaranje bilo kakve obaveze ili očekivanja od bilo koje strane da stupi u poslovni odnos sa drugom stranom ili kao stvaranje obaveze da se uzdrži od sklapanja poslovnog odnosa sa bilo kojom trećom stranom. Ništa sadržano u ovom Ugovoru neće se tumačiti kao stvaranje zajedničkog ulaganja, partnerstva ili radnog odnosa između kompanije Peaksel i vas jer se shvata da ste vi i Peaksel nezavisni preduzetnici kada su međusobni odnosi u pitanju. Osim kako je ovde predviđeno, nijedna strana neće imati pravo, moć ili implicitno ovlašćenje da stvori bilo kakvu obavezu ili dužnost, izraženu ili impliciranu u ime bilo koje druge strane.

  12. Vi se slažete da će uslovi ovog dokumenta kontrolisati vaša prava i obaveze, kao i prava i obaveze kompanije Peaksel, u vezi sa Materijalom za evaluaciju koji je predstavljen ili dostavljen kompaniji Peaksel, uključujući usmeno predstavljanje istog, a bez obzira na legende, oznake ili druga ograničenja sadržana unutar Materijala za evaluaciju, kao i na ograničenja prikačena na isti ili uvrštena kao prateća dokumentacija za Materijal za evaluaciju. Uslovi ovog dokumenta ne mogu biti izmenjeni ili zamenjeni osim pismenim aneksom ugovora koji su potpisale obe ugovorne strane.

  13. Slažete se da vam nisu predstavljene nikakve usmene izjave.

  14. U svrhe ovog Ugovora, reference na Peaksel će uključivati (i) Peaksel Communications, Inc.; (ii) ogranke i povezana društva kompanije Peaksel Communications, Inc.; i (iii) službenike, agente, zaposlene, pravne zastupnike, akcionare, klijente, naslednike i opunomoćenike svih tih osoba, firmi ili korporacija gore navedenih pod (i) i (ii).

  15. Osim ako nije drugačije određeno ovim Ugovorom, bilo kakva polemika ili zahtev koji proizađe iz ili je u vezi sa ovim Ugovorom rešavaće se na sudu koji ima nadležnost u Republici Srbiji.

  16. Ograničenja na nadoknadu. Ovaj Ugovor neće biti isključivo sprovediv u kapitalu; niti će se primeniti ili izdavati bilo kakvi sudski nalozi u slučaju spora ili navodnog kršenja ovog Ugovora. Vi ćete imati samo pravo preduzimanja radnji u vezi sa nadoknadom štete koja će se temeljiti na tvrdnji da je Materijal za evaluaciju korišćen na način kojim se krši ovaj Ugovor. Ni u kom slučaju nećete podneti tužbu više od dve (2) godine nakon datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

  17. Ovaj Ugovor predstavlja celovit dogovor i sporazum ugovornih strana u vezi sa navedenim predmetom i zamenjuje sve ostale usmene ili pismene izjave ili sporazume. Formiranje, interpretacija i sprovođenje ovog Ugovora će biti u skladu sa zakonima Republike Srbije, isključujući Zakon o rešavanju sukoba zakona. U slučaju da bilo koja navedena odredba bude nevažeća ili neizvršiva, takva odredba će se tumačiti kao ograničena ili kao umanjena kako bi bila izvršiva do maksimalnog stepena dozvoljenog od strane važećeg zakona, a u slučaju da to nije moguće izvesti, onda će se ta odredba smatrati izbrisanom iz ovog Ugovora za bilo koji postupak pred tim sudom, a u bilo kom slučaju, ostatak ovog Ugovora će ostati punovažan i izvršiv u skladu sa njegovim uslovima. Ovaj Ugovor će obavezivati obe ugovorne strane, kao i njihove porodične naslednike, administratore, poslovne naslednike i opunomoćenike.

  18. Vi se slažete da ste pročitali ovaj Ugovor i da razumete njegov sadržaj.

  VI RAZUMETE DA SE PEAKSEL OSLANJA NA OVAJ UGOVOR KADA SE SLAŽE DA PRIHVATI MATERIJAL KOJI PREDAJETE I DA ISTI PEAKSEL NE BI PRIHVATIO NA PREGLED BEZ OVOG UGOVORA.